សៀងហៃ ខូរ៉េវ៉ាយ អ៊ីនដឹសទ្រី ខូអិលធីឌី

ឈរ ស៊ាម រមៀលបង្កើតម៉ាស៊ីន